Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Goldstar Music Productions B.V. zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 32/2008

Artikel  1          Toepasselijkheid
1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht of Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen terzake te produceren Opnamen van uitvoeringen en/of andere werken tussen de Producer en de (potentiële) Opdrachtgever.

1.2    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen met de Producer en gelden slechts voor die opdracht of overeenkomst waarop deze afwijkingen uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

1.3    De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing tenzij gehele of gedeeltelijke toepassing daarvan, naast de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel  2          Definities
2.1    In deze Algemene Voorwaarden en in de door de Producer met de Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst(en) waarop deze van toepassing zijn, hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

a.    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Goldstar Music Productions B.V.;

b.    Artiest: de in de Producerovereenkomst genoemde individuele uitvoerende kunstenaar(s) en/of groep(en) van uitvoerende kunstenaars, die werken uitvoer(t)(en), waarvan de Opnamen met medewerking van de Producer tot stand zijn gekomen of zullen komen;

c.    Producer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Goldstar Music Productions B.V., gevestigd te (7141 DN) Groenlo, aldaar kantoor houdende aan de Winterswijkseweg 26;

d.    Producersovereenkomst: elke overeenkomst tussen de Producer en de Opdrachtgever aangegaan voor een bepaalde tijdsduur of voor de in de Producersovereenkomst genoemde werken ter zake van het produceren door de Producer van Opnamen van uitvoeringen en/of andere werken van (een) door de Opdrachtgever gecontracteerde Artiest(en);

e.    Opname(n): elke vastlegging van geluid (geluidsopnamen), beeld of een combinatie van beiden (audiovisuele opnamen) op een voorwerp dat geschikt is om deze te reproduceren en/of te distribueren en/of openbaar te maken, met uitzondering van tests en try-outs;

f.    Tests en try-outs: elke vastlegging die in de uiteindelijke afgemixte vorm niet, of niet geheel, wordt toegepast;

g.    Reproductie: verveelvoudigingen geïncorporeerd in thans bestaande of toekomstige hulpmiddelen (zoals maar niet beperkt tot grammofoonplaat, geluidsband, muziekcassette, compact disc in de ruimste zin van het woord, compact disc interactief, cd-rom, cd plus, computerprogramma, film, videotape, -plaat, en –disc) en weergaven en/of doorgiften (inclusief via computernetwerken) onder andere door middel van radiogolven, kabel, glasvezel en satelliet, analoog en/of digitaal van opnamen of gedeelten daaruit;

h.    Partij/Partijen: de Partijen bij de Producersovereenkomst;

i.    Opdrachtgever: hieronder wordt verstaan de Artiest dan wel platenmaatschappij met wie de Producersovereenkomst wordt gesloten.

Artikel  3          Garanties/verplichtingen Opdrachtgever
3.1    De Opdrachtgever garandeert dat de diensten die de Artiest ingevolge deze algemene voorwaarden ten behoeve van de Producer zal verrichten, onder meer omvatten:

a.    Het, al dan niet in overleg met de Producer kiezen, opbouwen, instuderen en uitvoeren door de Artiest van repertoire ten behoeve van de vervaardiging van de Opnamen;

b.    het beschikbaar zijn van de Artiest voor het maken van de Opnamen.

3.2    De Opdrachtgever verklaart en garandeert:

a.    dat de Artiest niet door enige overeenkomst of afspraak met derden gehinderd is om de in artikel 3 lid 1 genoemde diensten te verrichten;

b.    dat zij de Producer vrijwaart voor alle schade, van welke aard dan ook, die veroorzaakt kan worden door maatregelen van derden, die kunnen menen aan overeenkomsten met de Artiest met onderhavige algemene voorwaarden strijdige rechten te kunnen ontlenen;

3.3    De Opdrachtgever garandeert dat de Artiest zijn diensten zoveel mogelijk zal uitvoeren in nauwe samenwerking met de daarvoor door de Producer aangewezen medewerkers van de Producer. De Artiest is verplicht zijn medewerking te verlenen totdat de Opnamen door de Producer zijn goedgekeurd. De plaats en het tijdstip van de Opnamen zullen steeds in onderling overleg met de Artiest worden vastgesteld, waarbij rekening gehouden zal worden met de overige beroepsverplichtingen van de Artiest. Indien over de plaats en het tijdstip van de opnamen geen overeenstemming wordt bereikt, zal de keuze van de Producer bindend zijn.

3.4    De Opdrachtgever verleent hierbij aan de Producer een onherroepelijke volmacht om in geval van inbreuk door derden op enig door haar bij de Producerovereenkomst verkregen recht, zonodig mede namens de Opdrachtgever en/of de Artiest in rechte op te treden. De kosten verbonden aan deze maatregelen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3.5    De Opdrachtgever zal zijn/haar aan de Producerovereenkomst ontleende rechten of de voor hem/haar uit de Producerovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Producer aan derden overdragen.

3.6    De Opdrachtgever verklaart en garandeert dat uiterlijk op de in de Producersovereenkomst opgenomen datum tot exploitatie van de Opnamen over te gaan.

3.7    Opdrachtgever verklaart en garandeert dat hij de op grond van de Producersovereenkomst vervaardigde Opnamen nimmer gedeeltelijk zal exploiteren in andere werken zoals, maar niet beperkt tot, samples, medleys en potpourri’s. Een dergelijke gedeeltelijke exploitatie van de Opnamen is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van de Producer

Artikel  4          Verplichtingen van de Producer
4.1    De Producer is verplicht om ten behoeve van de Opdrachtgever de volgende diensten te verrichten:

a.    het begeleiden van de Artiest(en) bij de keuze en opbouw van repertoire en bij het instuderen en uitvoeren van het repertoire, ten behoeve van de vervaardiging van de Opnamen;

b.    het onder haar productionele leiding vervaardigen (voorbereiden, vormgeven, begeleiden) van professionele Opnamen;

c.    het tijdig leveren van de Opnamen;

d.    het rechtenvrij aanleveren van biografische gegevens van de door haar aangewezen uitvoerend producent alsmede fotomateriaal van deze producent.

4.2    De Producer zal de opdracht in overleg met de Opdrachtgever uitvoeren. Indien in overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de uitvoering van deze opdracht, zal de keuze van de Producer bindend zijn.

Artikel  5          Garanties van de Producer
5.1    De Producer verklaart en garandeert:

a.     door ondertekening van deze overeenkomst de opdracht te aanvaarden;

b.    niet door enige afspraak met derden gehinderd zijn deze overeenkomst aan de gaan;

c.    dat in de Opnamen en/of software-data van enige uitvoering door de Artiest van muziekwerken op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van andere muziekwerken en/of uitvoeringen, zonder dat hiervoor toestemming van de rechthebbende is verkregen.

5.2    De Producer zal tijdig de juiste label-informatie verschaffen met betrekking tot de met medewerking van de Producer vervaardigde Opnamen.

5.3    De Producer zal de uit deze Producersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever aan een derde overdragen.

Artikel  6          Goedkeuring Opnamen
6.1    Klachten over de kwaliteit van de Opnamen dienen uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen na levering van de master aan de Opdrachtgever bij de Producer te worden ingediend middels aangetekend schrijven.

6.2    Na ommekomst van de in lid 1 vermelde periode worden de Opnamen geacht te zijn goedgekeurd. Wijzigingen zullen, onverminderd het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden, alsdan als meerwerk in rekening worden gebracht.

Artikel  7          Eigendom Opnamen
7.1    Alle in het kader van de uitvoering van de Producersovereenkomst vervaardigde Opnamen, inclusief de aan deze Opnamen ten grondslag liggende proefopnamen, zoals maar niet beperkt tot Tests en try-outs, blijven eigendom van de Producer, tenzij in de Producersovereenkomst anders is overeengekomen.

7.2    Vanaf het moment dat de Opnamen conform artikel 6 zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor enige schade, op welke wijze dan ook ontstaan, aan de Opnamen, inclusief de aan deze Opnamen ten grondslag liggende proefopnamen, zoals maar niet beperkt tot Tests en try-outs.

7.3    Alle handelingen die de Opdrachtgever verricht met de Opnamen, zoals maar niet beperkt tot transport van de Opnamen en het laten vervaardigen van verveelvoudigingen van de Opnamen, geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel  8          Royaltyvergoeding aan Goldstar
8.1    Indien in de Producerovereenkomst een royaltyvergoeding aan Goldstar is overeengekomen, zullen deze bedragen worden berekend conform het hierna bepaalde:

a.    Voor verkoop van in Nederland verkochte albumreproducties via de normale distributiekanalen, bedraagt de royalty een in de Producerovereenkomst te noemen percentage;

b.    Voor verkoop van buiten Nederland verkochte albumreproducties via de normale distributiekanalen, bedraagt de royalty een in de Producerovereenkomst te noemen percentage, onder aftrek van in het buitenland betaalde belastingen en heffingen;

c.    Voor verkoop van in Nederland verkochte singlereproducties via de normale distributiekanalen, bedraagt de royalty een in de Producerovereenkomst te noemen percentage;

d.    Voor verkoop van buiten Nederland verkochte singlereproducties via de normale distributiekanalen, bedraagt de royalty een in de Producerovereenkomst te noemen percentage, onder aftrek van in het buitenland betaalde belastingen en heffingen;

e.    Voor verkoop van albumreproducties via online-mailorder in Nederland, bedraagt de royalty het percentage waarnaar wordt verwezen sub a. Voor verkoop van singlereproducties via online-mailorder in Nederland, bedraagt de royalty het percentage waarnaar wordt verwezen sub c;

f.    Voor verkoop van albumreproducties via online-mailorder buiten Nederland, bedraagt de royalty het percentage waarnaar wordt verwezen sub b. Voor verkoop van singlereproducties via online-mailorder buiten Nederland, bedraagt de royalty het percentage waarnaar wordt verwezen sub d;

g.    Voor verkoop van albumreproducties via online-distributie anders dan online-mailorder in Nederland, bedraagt de royalty het percentage waarnaar wordt verwezen sub a. Voor verkoop van singlereproducties via online-distributie anders dan online-mailorder in Nederland, bedraagt de royalty het percentage waarnaar wordt verwezen sub c;

h.    Voor verkoop van albumreproducties via online-distributie anders dan online-mailorder buiten Nederland, bedraagt de royalty het percentage waarnaar wordt verwezen sub b. Voor verkoop van singlereproducties via online-distributie anders dan online-mailorder buiten Nederland, bedraagt de royalty het percentage waarnaar wordt verwezen sub d.

8.2    Er geldt een gereduceerde royalty van een in de Producerovereenkomst te noemen percentage, over de percentages waarna verwezen wordt in artikel 8.1 bij verkoop van reproducties:

a.    die worden verkocht tegen prijzen die minstens 40% (veertig procent) lager zijn dan de in het land van verkoop geldende topprijs voor vergelijkbaar repertoire (onder low-price/budget-line label);

b.    door middel van boeken- en/of platenclubs, postorderbedrijven, en daarmee vergelijkbare organisaties;

c.    als special product (premiums, zijnde reproducties die worden verkocht tezamen of in samenhang met andere producten of diensten);

d.    waarvan de verkoop door de Opdrachtgever gestimuleerd wordt door middel van reclamecampagnes op radio en/of televisie en/of qua omvang daarmee vergelijkbare campagnes;

e.    die slechts gedeeltelijk ingevolge de Producerovereenkomst vervaardigde opnamen bevatten (compilaties).

8.3    Er geldt een gereduceerde royalty van een in de Producerovereenkomst te noemen percentage, over de percentages waarna verwezen wordt in artikel 8.1 bij verkoop van reproducties tegen prijzen die meer dan 20% (twintig procent) lager zijn dan de in het land van verkoop geldende topprijs voor vergelijkbaar repertoire (onder mid-prices/nice price label);

8.4    Er geldt een gereduceerde royalty van een in de Producerovereenkomst te noemen percentage, over de percentages waarna verwezen wordt in artikel 8.1 bij verkoop van interactieve reproducties (CD-i, CD-Rom, CD-Extra, 3DO etc) DVD-audio, DVD-video en SACD (Super Audio Compact Disc), videoband en/of beeldplaat en/of CD-Video (CD-V).

8.5    Geen royalty’s zijn verschuldigd over exemplaren die in het kader van marketingdoeleinden worden verspreid onder boeken- en platenclubs, postorderbedrijven, recesenten en soortgelijke partijen ten behoeve van soortgelijke doeleinden, één en ander tot een maximum van in totaal 100 (zegge: honderd) exemplaren.

Artikel  9          Royaltyberekening
9.1    De afrekening van de in de Producerovereenkomst genoemde royaltypercentages geschiedt op basis van de groothandelsprijs (PPD) – Published Price to Dealer – minus de eventueel verschuldigde BTW. Daar waar geen groothandelsprijs kan worden vastgesteld, zoals maar niet beperkt tot de verkopen zoals vermeldt in artikel 8.1 aanhef en onder g en h,  wordt uitgegaan van de consumentenprijs, minus de eventueel verschuldigde BTW.

Artikel  10          Royaltybetaling
10.1    De Opdrachtgever betaalt halfjaarlijks de door haar verschuldigde royalty’s aan de Producer. Deze betalingen geschieden uiterlijk binnen 90 (zegge:negentig) dagen na het einde van ieder kalenderhalfjaar. Deze betalingen zien op verkopen in dat kalenderhalfjaar in Nederland, alsmede op verkopen buiten Nederland, voor zover de Opdrachtgever in de betreffende periode betalingen heeft ontvangen.

10.2    De Producer ontvangt halfjaarlijks van de Opdrachtgever een afrekening over ieder kalenderhalfjaar. De Producer is gerechtigd eenmaal per jaar de in het voorafgaande kalenderjaar door de Opdrachtgever aan haar verzonden afrekeningen door een door haar aan te wijzen registeraccountant op correcte afrekening en betalingen de te doen onderzoeken. Mocht de Producer op basis van dit onderzoek de weinig te hebben ontvangen van de Opdrachtgever dan komen de kosten van dit onderzoek voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel  11          Aanbiedingen en offertes
11.1    Alle aanbiedingen en offertes van de Producer zijn vrijblijvend en de Opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra de Producerovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Producer is getekend, dan wel – nadat overeenstemming over de Opdracht is bereikt – door de Producer met medeweten van de Opdrachtgever met de productie van de Opnamen is begonnen.

11.2    De Producer kan voor het doen van aanbiedingen en offertes kosten in rekening brengen mits deze kosten van tevoren met de Opdrachtgever overeen zijn gekomen.

11.3    Door de Producer gedane aanbiedingen en offertes gelden voor een periode van 14 (zegge:veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Nadien is de aanbieding dan wel offerte vervallen.

11.4    Alle in de aanbiedingen en offertes vermelde bedragen zijn altijd exclusief omzetbelasting.

Artikel  12          Overmacht
12.1    Indien een der Partijen door overmacht tijdelijk niet aan zijn verplichtingen uit de Producerovereenkomst kan voldoen, zal de ene Partij de andere Partij schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht. De bepaling(en) van de Producerovereenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen, worden opgeschort totdat de betreffende Partij weer in staat is de nakoming te hervatten.

12.2    Indien de overmachttoestand heeft voortgeduurd tot 6 (zes) maanden na de kennisgeving als vermeld in artikel 12.1, dan zullen Partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door overmacht opgeschorte bepaling(en).

12.3    Bij gebreke van overeenstemming als vermeld in artikel 12.2. binnen 3 (zegge:drie) maanden, kan elk der Partijen de Producerovereenkomst per aangetekend schrijven aan de andere Partij met inachtneming van een termijn van 3 (zegge:drie) maanden beëindigen, zonder tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel  13          Tekortkoming nakoming
13.1    Indien de Opdrachtgever, na schriftelijke sommatie door de Producer, in gebreke blijft om aan enige uit de Producerovereenkomst voortvloeiende verplichting te voldoen, is de Producer gerechtigd om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of om zonder rechterlijke tussenkomst de Producerovereenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd het recht van de Producer andere haar wettelijk toekomende rechten uit te oefenen, zoals – maar niet beperkt tot – het recht op schadevergoeding.

13.2    In geval de Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen jegens de Producer, komen alle in redelijkheid te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, één en ander met een minimum van  € 5.000,–. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van verplichtingen jegens de Producer.

13.3    Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de Producer het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

13.4    Indien de Opdrachtgever de Producerovereenkomst zonder geldige reden tussentijds beëindigt, is zij verplicht om aan de Producer alle tot op dat moment door Goldstar gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel  14          Aansprakelijkheid
14.1    De Producer zal zich inspannen de aan haar verstrekte Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren.

14.2    De Producer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de Opdracht, tenzij deze het gevolg zijn van de Producer te verwijten nalatigheid betreffende de zorgvuldigheid waarmee de opdracht is uitgevoerd. De aansprakelijkheid voor schade uit dien hoofde wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die de Producer voor haar werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen.

14.3    De Producer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het bewaren van Opnamen, inclusief de aan deze Opnamen ten grondslag liggende proefopnamen, zoals Tests en try-outs. Dit geldt onverminderd de vraag of er door de Opdrachtgever al dan niet opdracht tot bewaring is verstrekt.

14.4    De Producer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van door de Opdrachtgever aangeleverd werk/materiaal.

14.5    Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever jegens de Producer dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn gemeld bij de Producer door middel van een aangetekend schrijven, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn recht heeft verwerkt.

14.6    De Opdrachtgever vrijwaart de Producer tegen aanspraken van derden, waaronder – maar niet beperkt tot – aanspraken wegens mogelijke auteursrechtinbreuken met betrekking tot door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal afkomstig van derden.

Artikel  15          Geheimhouding
15.1    Alle informatie die tijdens de (voorbereiding van de) productie van de Opnamen door Partijen over en weer wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en Partijen zijn verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhouding geldt niet voor die informatie die Partijen ook op een andere wijze hebben kunnen verkrijgen.

Artikel  16          Leveringstermijnen
16.1    De overeengekomen leveringstermijnen zijn, behoudens overmacht, verbindend voor de Producer. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een vertraging in de aanlevering van werk/onderdelen door derden, waardoor de Producer niet in staat is tijdig de overeengekomen Opnamen te leveren.

16.2    Indien de Producer in een geval van een nieuwe opdracht of een adhoc opdracht een vertraging voorziet, zal zij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig als mogelijk in kennis stellen, alsmede een nieuwe leveringsdatum vast te stellen.

Artikel  17          Wijziging/meerwerk
17.1    Indien de Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of de inhoud van de Opnamen wenst aan te brengen, zal de Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met de Producer. De Producer zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van haar kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt.

17.2    De Producer behoudt zich het recht voor veranderingen in de Opnamen aan te brengen wanneer daardoor, naar de mening van de Producer, verbetering van de Opnamen verkregen wordt. Indien de Producer meer of minder werkzaamheden dient te verrichten dan is voorzien in het aan de Opdracht ten grondslag liggende aanbieding/offerte, zal de Producer hierover in overleg treden met de Opdrachtgever.

17.3    Door de Producer te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten is veroorzaakt door nalatigheid van de Producer dan wel doordat de Producer een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. De hoogte van de met de bewuste aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoeding zullen partijen in overleg vaststellen.

Artikel  18          Betalingsvoorwaarden
18.1    Betaling van alle facturen van de Producer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Na de vervaldag wordt er wettelijke rente in rekening gebracht.

Artikel  19          Overig
19.1    De Opdrachtgever is verplicht de naam en het beeldmerk van de Producer alsmede de uitvoerend producent bij de door haar gemaakte productie te vermelden, tenzij anders overeengekomen.

19.2    Wijzigingen in de Producerovereenkomst zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en door beide Partijen zijn ondertekend.

19.3    Het niet nemen door één der Partijen van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van de Producerovereenkomst zal niet worden beschouwd als afstand van recht.

19.4    Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of in de Producerovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen.

19.5    Tenzij anders vermeld is, indien de Opdrachtgever bestaat uit meerdere (rechts)personen, ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van de Opdrachtgever op grond van deze overeenkomst.

Artikel  20          Toepasselijk recht/bevoegde rechter
20.1    Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Producer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2    Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in samenhang met de uitvoering van de Opdracht tussen partijen, worden beslecht, indien en voor zover het geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, door de Rechtbank te Amsterdam.